Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów i mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Natomiast ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza szereg wymogów i ograniczeń w zakresie przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy w zakresie m.in. zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze kontroli, czasu kontroli, szczegółowego upoważnienia do kontroli.

Czy w związku z tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza zmiany w ustawie prawo ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska?

Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadzają zmian w ustawie prawo ochrony środowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?