Czy usługi nadzoru autorskiego podlegają obligatoryjnej rejestracji w charakterze podatnika VAT czynnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury 71.11.Z - projektowanie oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne oraz PKD 71.12.Z. - usługi projektowania oraz usługi w zakresie nadzorowania i doradztwa technicznego. Na fakturze będzie wskazana usługa: "nadzór autorski zgodnie z umową" - nie pojawi się określenie doradztwo. Nadzór autorski – to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na zachowaniu zgodności wykonania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem oraz możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego, którego jest autorem, wiąże się w sposób immanentny z rolą twórcy takiego projektu. Stosownie bowiem do postanowienia art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Tak więc pochodną opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest obowiązek projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Należy przy tym wskazać, iż obowiązek ten ma charakter obowiązku ustawowego. Czy usługi nadzoru autorskiego podlegają obligatoryjnej rejestracji w charakterze podatnika VAT czynnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX