Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w sytuacji gdy zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a p.z.p., osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Czy obliczając procent działalności kontrolowanej spółka powinna włączyć (do 90%) przychody związane z realizacją usług na rzecz mieszkańców: dostawa wody, odbiór ścieków, płatnikiem za te usługi są sami mieszkańcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?