Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1) Czy usługa utrzymania czystości, zlecana podmiotowi zewnętrznemu, wykonywana pod nadzorem administratora nieruchomości (będącego pracownikiem), powinna być świadczona przez osobę zatrudnioną przez podmiot zewnętrzny na umowę o pracę (art. 22 § 1 kodeksu pracy), czy zastosowanie może mieć inna umowa cywilnoprawna?

Opis usługi: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości przeznaczonej na cele biurowe, położonej w Sz. przy ul....... 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: 1) utrzymania czystości wewnątrz budynku: 1) sprzątania pomieszczeń wspólnych 2) mycia okien 3) wykonywania czynności zgodnie z zestawieniem (tu podany rodzaj i częstotliwość prac) 4) stosowania środków czystości i higieny dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, odpowiadających Polskim Normom i posiadających atest PZH lub równoważny; 5) dostarczania na koszt własny i wykładania – w pomieszczeniach sanitarnych – gąbek z włókniny midi. 6) wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości po godzinie 15:00 2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego, 3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia, 4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi, 5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług, 6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług, 7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług.

2) Czy usługa opisana poniżej, wykonywana pod nadzorem administratora nieruchomości – będącego pracownikiem zleceniodawcy, powinna być wykonywana przez osobę zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, czy zastosowanie może mieć inna umowa cywilnoprawna?

Opis ".......... zobowiązuje się do wykonania prac polegających na bieżącym utrzymaniu w czystości części wspólnych wewnątrz budynku ...................". Jednocześnie w umowie określono termin obowiązywania umowy oraz wysokość wynagrodzenia. Nie wskazano ciągłości wykonywania czynności zleconych – są one jednakże wykonywane codziennie, nie wskazano także stałych godzin – zleceniobiorca wykonuje swoje czynności po godzinach pracy obiektu – można je określić jako godziny stałe, codziennie po godz. 18:00.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?