Czy urządzenia wytworzone w ramach prac B+R podlegają amortyzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka od lat prowadzi działalność B+R, w ramach której projektuje produkty i opracowuje technologię ich wykonania. W trakcie prac B+R spółka wytwarza specjalistyczne urządzenia, które służą do wykonania tylko danego typu produktu. Po wytworzeniu urządzeń, i ich ewentualnym dopracowaniu po wykonaniu pierwszych prototypowych egzemplarzy nowego produktu, urządzenia te są wykorzystywane w kolejnych latach do produkcji seryjnej. Urządzenia te są uznawane za środki trwałe, przyjmowane do ewidencji i amortyzowane. Koszty wytworzenia takich urządzeń nie są rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów w okresie, w którym były poniesione, tylko przez odpisy amortyzacyjne po ich przyjęciu do ewidencji (okres amortyzacji to kilka lat). W ramach prac B+R, prowadzonych w latach 2017-2019, spółka wytworzyła kilka takich urządzeń. W 2020 r. urządzenia te nie były już udoskonalane i służyły do produkcji seryjnej.

Czy dokonane w 2020 r. odpisy amortyzacyjne od ww. urządzeń wytworzonych w ramach B+R w latach wcześniejszych spółka może w 2020 r., na potrzeby ulgi B+R, uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18 ust. 2-3 CIT?

Koszty wytworzenia tych urządzeń wiązały się z dz. B+R prowadzoną w latach wcześniejszych, ale nie stanowiły wtedy kosztów uzyskania przychodów i w konsekwencji nie zostały wtedy uwzględnione jako koszty kwalifikowane w uldze B+R.

Czy spółka prawidłowo uznaje takie urządzenia jako środki trwałe?

Czy działania w celu wytworzenia nowego produktu i urządzeń do tego koniecznych nie powinny być uznawane za prace rozwojowe, a ich koszty klasyfikowane podatkowo na zasadach określonych w art. 15 ust. 4a CIT dla kosztów prac rozwojowych?

Jeśli uznawanie przez spółkę urządzeń za środki trwałe i ich amortyzowanie nie jest poprawne, ponieważ wydatki na ten cel powinny być uznawane za wydatki na prace rozwojowe, o których mowa w pkt 2 wyżej, to czy spółka powinna skorygować rozliczenia za lata wcześniejsze uznając koszty wytworzenia urządzeń za koszty prac rozwojowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access