Czy urząd wojewódzki rozstrzygając w sprawie koordynacji mógł wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym jeśli upłynęło więcej niż 5 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Wojewódzki w dniu 30.06.2022 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za okres od 01.05.2017 do 31.05.2017 łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. Art. 25 ust. 6 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577) – dalej u.p.p.w.d., mówi o tym ,że decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 2 lata. Tutaj wypłata nastąpiła w 2017 roku.

Czy w takim przypadku Urząd Wojewódzki powinien wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych jeśli upłynęło więcej niż 5 lat? I dlaczego nakazują zwrotu z odsetkami jeśli zgodnie z art. 25 ust. 3a  u.p.p.w.d. w przypadkach gdy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wynika z decyzji tymczasowej wydanej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisu ust. 3 nie stosuje się?

Ustęp 3 mówi o naliczanych odsetkach ustawowych za opóźnienie. Urząd Wojewódzki natomiast powołuje się na art. 16 ust. 10 u.p.p.w.d., art. 25 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 9 u.p.p.w.d.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX