Czy uprawnione jest żądanie przez zamawiającego, aby wykonawca wykonał szereg obowiązków w związku z budową obiektu użyteczności publicznej w ramach ceny ryczałtowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca (W) zawarł umowę ryczałtową z zamawiającym (Z) na budowę obiektu użyteczności publicznej w trybie podstawowym. W umowie znajduje się szereg obowiązków (W): wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie i stosowanie przepisów bhp. Po zakończeniu robót (W) zobowiązany jest uporządkować teren budowy, odtworzyć zniszczone lub uszkodzone fragmenty terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. Zapoznanie się z lokalizacją wszystkich istniejącej instalacji przed rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące sieci i instalacje. W razie konieczności uzyskanie zgody na przesunięcie instalacji. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. Na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmowanie wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, w celu zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem robót i unikanie powodowania jakichkolwiek zakłóceń. Na własny koszt i staraniem własnym wykonanie ewentualnego doprowadzenia wody i energii elektrycznej na teren robót. Kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze. Przekazanie (Z) na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej z wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i zezwoleniami koniecznymi do zrealizowania zamówienia oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru. Umowa stanowi również, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnych zakresów robót budowlano-montażowych w oparciu o projekt wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowego użytkowania decyzji i pozwoleń właściwych instytucji i organów. Projekt stanowi, że (Z) przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązany jest przeprowadzenia badań archeologicznych.

Czy uprawnione jest żądanie przez (Z), aby (W) wykonał powyższe w ramach ceny ryczałtowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX