Czy uprawnione jest żądanie od podmiotu przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, w której brak jest obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia wskazanego w art. 72 u.o.o.ś. ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uprawnione jest żądanie od podmiotu przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w sytuacji, w której brak jest obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia wskazanego w art. 72 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

Na terenie zakładu (w hali) użytkowane są dwa stanowiska (stanowisko wytrawiania i stanowisko elektropolerowania), które zostały uznane za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (powierzchniowa obróbka metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych). Właściciel zakładu twierdzi, że nie uzyskiwał DŚU, ponieważ nie było takiego obowiązku - stanowiska te nie wymagały uzyskania żadnej z decyzji wskazanych w art. 72 u.o.o.ś. (w szczególności nie było konieczności ani uzyskiwania pozwolenia na budowę, ani dokonywania zgłoszenia). Natomiast podmiot kontrolujący stoi na stanowisku, że niezależnie od powyższego zakład i tak powinien uzyskać decyzję środowiskową na eksploatację tych stanowisk z uwagi na brzmienie art. 71 u.o.o.ś., które jego zdaniem ma charakter nadrzędny względem art. 72 u.o.o.ś.

Które podejście jest zgodne z przepisami (i aktualnym orzecznictwem)?

Czy jeżeli przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga decyzji lub zgłoszeń z art. 72 u.o.o.ś., to mimo to należy dla niego uzyskać DŚU?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX