Czy upoważnieni pracownicy mogą kontrolować wykonanie obowiązku przez burmistrza miasta w zakresie posiadania i udokumentowania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz jest właścicielem nieruchomości, która podlega kontroli na podstawie art. 5a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g.

Czy upoważnieni pracownicy mogą kontrolować w tym zakresie nieruchomość Burmistrza?

Czy może należy wyznaczyć inny organ do kontroli przedmiotowej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX