Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa zlecenia, której przedmiotem jest "prowadzenie i zarządzanie gabinetem lekarskim" powinna być rozliczona z zastosowaniem kosztów uzyskania w wysokości 20% czy też 250 zł, jak w przypadku kontraktu menedżerskiego? Czy umowę zlecenia o tak sformułowanym przedmiocie można uznać za kontrakt menedżerski? Treść umowy zlecenia (poniżej) nie jest rozbudowana, jak w przypadku kontraktów menedżerskich. Nie określa m.in. szczegółowo celów i zadań zleceniobiorcy oraz środków za pomocą, których ma je osiągnąć, zakresu jego odpowiedzialności, a wynagrodzenie jest określone stawką miesięczną, bez uzależnienia od np. osiągnięcia konkretnych wyników finansowych. Treść umowy zlecenia: § 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do: Prowadzenie i zarządzanie funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2019 r. tj. 242 dni. § 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone prace z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszym zleceniem. § 3 Zleceniobiorca ma pełną swobodę co do sposobu i tempa wykonywania prac. Tym samym Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy, ani też nie wykonuje prac pod jego kierunkiem. § 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy stosować się do ogólnych wskazówek wydawanych przez Zleceniodawcę, jak również przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazówki Zleceniodawcy służą jedynie koordynacji wykonywania zleconych prac. § 5 Czas wykonywania czynności wskazanych w punkcie 1 Zleceniobiorca wybiera sam, biorąc pod uwagę specyfikę prac i termin ich realizacji. § 6 Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 1. § 7 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowi

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?