Czy umowa sprzedaży może zostać zawarta tylko z jednym z małżonków, który został wymieniony w umowie najmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustalenie osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz pierwszeństwo w jego nabyciu. Stan faktyczny: 17.06.1985 r. organ gminy wydał decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków. W jej następstwie, w dniu 5.07.1985 r. zakład gospodarki mieszkaniowej – ówczesny zarządca zasobu gminy – zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony tylko z małżonką. W 2022 r. gmina przeznaczyła lokal do sprzedaży i zawiadomiła małżonków o przysługującym im pierwszeństwie w jego nabyciu.

Proszę o opinię, czy umowa sprzedaży może zostać zawarta tylko z jednym z małżonków, który został wymieniony w umowie najmu?

Czy sprzedaż musi nastąpić na rzecz obojga małżonków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX