Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał mienie powierzone - podpisał umowę mienia powierzonego, w której jest zapis:

"W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego bezzwłocznego zwrotu Pracodawcy (najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wezwania do zwrotu lub wygaśnięcia, rozwiązania umowy) a. powierzonego do pracy mienia ....... Sp.J. (bez usuwania jakichkolwiek danych na nich zawartych) b. wszelkich dokumentów, wszelkiego typu danych i innych materiałów dotyczących ... Sp.J. i klientów firmy ... Sp.J. obowiązuje go bezwzględny zakaz ich używania, powielania, przetwarzania, modyfikowania, rozpowszechniania itd. oraz zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii na wszelkich polach eksploatacji".

Pracownik jest w okresie wypowiedzenia - podczas zwrotu mienia - Pracodawca zauważył, że została usunięta z telefonu cała korespondencja SMS. Pracownik przyznał, że usunął. Pracodawca poprosił o przywrócenie wszystkich danych na telefonie - komputerze - jeśli i tam korespondencja z klientami lub jej część została usunięta. Pracownik zarządał podstawy prawnej uznając zapisy umowy o pracę - obowiązków za niedozwolone - ponieważ nie ma podstawy prawnej w ustawach czy rozporządzeniach - zakazującej mu usuwanie danych. Dla nas umowa stanowi źródło prawa wewnętrznego - jasno wskazuje zakaz dokonywania takich czynności. A naszym zdaniem jest także narzędziem do nakładania na pracowników obowiązku, by ich wszelka praca nie była przez nich usuwana. Dla nas korespondencja m.in. tel. czy SMS - to kontakt stron - omawianie szczegółów - czy też źródło zawierające dane kontaktowe itp. Dla nas istnieją wszelkie przesłanki odpowiedzialności materialnej: szkoda, czyli uszczerbek w mieniu pracodawcy spowodowany zachowaniem pracownika (działaniem lub zaniechaniem), bezprawność, która oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Czy zapis naszych umów jest poprawny, czy wymaga wprowadzenia zmian?

Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?