Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (właściciel pracowni projektowej) ma zawrzeć umowę na wykonanie projektu architektonicznego budynku mieszkalnego, na bazie koncepcji zamawiającego. Wykonawca jest asystentem projektanta (nie ma uprawnień budowlanych), a projekt podpisany ma być przez architekta niezatrudnionego przez wykonawcę. Umowa stanowi, że wykonawca z dniem przekazania prac projektowych przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych. W ramach wynagrodzenie przenosi całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy z dniem odbioru. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji, autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania przedmiotem umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszelkich polach eksploatacji i będzie mógł bez zgody wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: użytkować opracowanie na własny użytek, wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji. Wykonawca udziela zezwolenia na: wprowadzenie przez zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian do dokumentacji projektowej oraz przenosi na zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do zamiennej dokumentacji projektowej: rozporządzania i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji projektowej, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obawy przed podpisaniem umowy o takiej treści.

Czy jego wątpliwości są uzasadnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?