Czy umorzyć postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny stawił się na wywiad, planował wyjazd za granicę, zobowiązał się również, że poinformuje organ właściwy, gdyby wyjazd za granicę miał dojść do skutku i przedstawi umowę o pracę. Był osobą bezrobotną niezarejestrowaną, więc został zobowiązany do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Na rejestrację dłużnik miał wyznaczony termin, z którego się nie wywiązał oraz od dnia przeprowadzenia wywiadu nie skontaktował się z Ośrodkiem. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wystąpił do komornika sądowego z zapytaniem o 50% wpłat.

Jeżeli dłużnik wpłaca co najmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres 6-ciu miesięcy, organ dłużnika powinien umorzyć postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, pomimo niewywiązania się dłużnika z obowiązku zarejestrowania się w PUP?

Czy jeżeli dłużnik nie wywiązuje się z wpłat co najmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres 6-ciu miesięcy, należy dalej prowadzić procedurę w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX