Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umieszczając obwieszczenie w BIP zawiadamiające o wszczęciu postępowania (powyżej 10 stron postępowania), a inwestorem jest osoba fizyczna, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to należy, można czy nie powinno się umieścić jego danych (imię i nazwisko)?

Przykładowa (w skrócie) treść takiego obwieszczenia brzmi: "Organ na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia ……r. złożony przez Pana ……. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:……."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?