Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt decyzją z 15.09.2010 r. (decyzja stała się ostateczna 4.10.2010 r.), na podstawie art. 98 u.g.n., wydzielił działki stanowiące poszerzenie drogi gminnej. Wnioskiem z 6.06.2017 r. strona zwróciła się do wójta o odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi gminne. Zgodnie z art. 98 u.g.n. działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.

Czy odszkodowanie może zostać wypłacone na podstawie protokołu ugody?

Czy powinna być wydana decyzja?

Czy roszczenie o odszkodowanie nie uległo przedawnieniu?

Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Czy w takim wypadku przekazuje się sprawę do starostwa, czy gmina stosuje tryb obowiązujący jak przy wywłaszczaniu nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?