Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Urzędzie Miejskim część pracowników samorządowych zatrudniona jest w podstawowym systemie czasu pracy, natomiast większość pracowników pracuje w równoważnym systemie czasu pracy (wt. 9 godz., pt. 7 godz., pozostałe dni tygodnia 8 godz.), wszyscy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym tożsamym z kolejnymi kwartałami w roku kalendarzowym. Zdarzają się kwartały, w których dochodzi do przekroczenia wymiaru czasu pracy ustalanego zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p., obowiązującego pracowników samorządowych zatrudnionych w systemie równoważnym. Dzieje się tak np. w bieżącym okresie rozliczeniowym tj. II kwartał 2020 r. Czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym wyniesie 496 godz., natomiast pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym wyniesie 497 godz. Pracownicy Urzędu zatrudnieni w systemie równoważnym są wcześniej informowani o wystąpieniu tej nadwyżki i mają możliwość zrekompensowania jej poprzez odbiór czasu wolnego. Odbiór następuje zgodnie z art. 1512 § 2 k.p. do końca okresu rozliczeniowego i wraz z zakończeniem kwartału brak jest możliwości dokonania odbioru.

Czy jeśli z przyczyn obiektywnych (np. zwolnienie lekarskie) pracownik samorządowy nie miał możliwości odebrania do końca okresu rozliczeniowego czasu wolnego za pracę ponad ustalony na dany kwartał wymiar, to czy w takiej sytuacji nieodebranie ww. czasu wolnego do końca danego okresu rozliczeniowego skutkuje ostateczną utratą możliwości otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty tj. podobnie jak w przypadku nieodebrania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, gdy zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) – dalej u.p.s., pracownikowi samorządowemu za godziny pracy przekraczające normę średniotygodniową przysługuje tylko normalne wynagrodzenie za pracę albo czas wolny?

Czy pracodawca w tej sytuacji ma obowiązek rekompensaty ww. nadwyżki np. w postaci wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

Czy też w ww. okolicznościach pracodawca może udzielić pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?