Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził oględziny budynku i stwierdził, że dokonano przebudowy części budynku, stanowiącego własność wielu właścicieli z ustanowionym częściowo zarządem. Następnie organ wysłał zawiadomienia o terminie oględzin i przeprowadził "oficjalne" oględziny wykonanych robót. W trakcie postępowania strony brały udział w czynnościach oraz zapoznawały się z dokumentacją. Po ustaleniu okoliczność wykonania robót wydana została decyzja nakazująca współwłaścicielowi, który przeprowadził roboty, doprowadzenie obiektu do poprzedniego stanu. Decyzja ta podlegała kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Obydwie instytucje podtrzymały decyzje wcześniejsze. Obecnie współwłaściciel zobowiązany do doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego, wskazał na naruszenie procedury administracyjnej, polegającej na braku zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Czy uchybienie to może być traktowane jako rażące naruszenie prawa i skutkować unieważnieniem decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?