Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego przez starostę na podstawie przepisów w 2014 r. w oparciu o wniosek złożony zgodnie z wymaganiami art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. można:

1) dokonać zmian w wydanej decyzji w zakresie wykreślenia bądź dodania nowych kodów odpadów przewidzianych do zbierania

2) wprowadzić nowy rodzaj działalności np. dodać nowe zezwolenie na przetwarzanie odpadów czyli rozszerzyć działalność

Czy np. trzeba stwierdzić wygaśnięcie decyzji (oczywiście na wniosek strony) w części dotyczącej wykreślenia odpadów z decyzji w przypadku, gdy podmiot chce usunięcia jakiegoś kodu odpadu z decyzji?

Jaka jest podstawa prawna w tym przypadku do "zmuszenia" strony o złożenie takiego wniosku o wygaśniecie decyzji wyłącznie w części?

Czy zmianę takich zezwoleń wydanych na podstawie przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. w zakresie wykreślenia, dodania kodów odpadów należy wykonać wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?