Czy treść pełnomocnictwa upoważnia córkę do podpisania się w imieniu matki na kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka udzieliła pełnomocnictwa córce "do reprezentowania jej we wszystkich sprawach dnia codziennego, a w szczególności do m.in. reprezentowania przed jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami administracji rządowej, organami władzy państwowej, urzędami, bankami, w tym do składania wszelkich oświadczeń wiedzy i woli, jakie prowadzenie moich spraw będzie wymagało oraz do występowania o wydanie i odbiór wszelkich dokumentów od ww. podmiotów".

Czy na tej podstawie, córka również może podpisać się za matkę na kwestionariuszu wywiadu, we wniosku o pomoc?

Czy informację i oświadczenia, które składa córka powinny być weryfikowane przez pracownika socjalnego, czy matka się z nimi zgadza?

Kobieta nie jest ubezwłasnowolniona, ma pełną świadomość?

Pełnomocnictwo, które ma córka powoduje całkowite wyłączenie z postępowania matki.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access