Czy termin na wydanie zaświadczenia jest terminem zawitym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił do Starosty o wydanie zaświadczenia na temat, czy dane działki są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania dla lasów, ale nie dołączył potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie w/w zaświadczenia.

Czy Organ winien wezwać wnioskodawcę o jego uzupełnienie na podstawie art. 218 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. i przedłużyć termin na rozpatrzenie przedmiotowej sprawy?

Czy termin na wydanie zaświadczenia jest terminem zawitym?

Jak winien postąpić organ w sytuacji, gdy dana działka (np. nr 42) jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów, ale w czasie obowiązywania doszło do podziału tej działki i obecnie las przeszedł na działkę np. 42/1?

Czy w danej sytuacji Organ winien wezwać wnioskodawcę o przedłożenie uprawomocnionej decyzji zatwierdzającej podział działki i wyznaczyć nowy termin do załatwienia sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX