Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z otrzymaną informacją z urzędu miejskiego dotyczącą działki nr X zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego uchwałą nr Z rady miejskiej, przeznaczona jest dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Tutejsza gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ww. działki. Działka zgodnie z ogłoszeniem zbywana jest na cel mieszkaniowy. Zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego starostwa powiatowego działka nr X posiada symbol kasy użytku Bp, co oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę (zurbanizowane tereny niezabudowane). W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych, niż tereny budowlane. Stosownie do art. 2 pkt 33 u.p.t.u. tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp. nieprzeznaczonymi pod zabudowę są zwolnione od podatku VAT. Treść artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza "każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ".

Czy w takim wypadku nieruchomość może być zwolniona z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?