Czy szpital ma obowiązek zwrotu dofinansowania, jeśli lekarz nie wywiązał się ze zobowiązania dot. nieudzielania świadczeń u innego świadczeniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz specjalista, który otrzymywał zwiększone wynagrodzenie w wysokości 6750 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532) - dalej u.z.u.ś.o.z. miał zawartą umowę na udzielenie analogicznych świadczeń w innym szpitalu (które trwała 4 miesiące), który także zgłosił tego lekarza do NFZ. W okresie związania drugą umową lekarz ten jednak nie udzielił faktycznie żadnych świadczeń zdrowotnych w tym szpitalu, za wyjątkiem jednego dyżuru w jednym tylko miesiącu.

Czy w takiej sytuacji aktualna będzie kara, o której mowa w 5 ust. 3 z u.z.u.ś.o.z. oraz obowiązek zwrotu przez pierwszy szpital dofinansowania zgodnie z § 5 pkt 4 zarządzenia nr 88/2018/DSOZ Prezesa NFZ z 23 sierpnia 2018 r.?

Ewentualnie czy kara (oraz obowiązek zwrotu do NFZ) będzie dotyczyć wszystkich czterech miesięcy, czy też tylko jednego miesiąca, w którym faktycznie świadczono dyżur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX