Czy szczególne okoliczności w opisanej sytuacji pozwalają odstąpić od ustalenia opłaty dodatkowej za wykonanie robót geologicznych z naruszeniem warunków określonych w projekcie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi niezgodnie z projektem przedłożonym staroście (część otworów z uwagi na brak miejsca wykonano na nieruchomości sąsiedniej), organ administracji geologicznej jest zobligowany do naliczenia opłaty dodatkowej na podstawie art. 139 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, bez względu na okoliczności sprawy?

Wykonawca robót całe zdarzenie tłumaczy faktem, że otwory były wykonywane na potrzeby grzewcze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i prace musiały zostać wykonane przed sezonem grzewczym, gdyż zarządzająca budynkiem wspólnota mieszkaniowa wypowiedziała umowę dotychczasowemu dostawcy ciepła. Właściciel działki sąsiedniej (gmina) wyraziła zgodę na wiercenia na jej gruncie (ostatecznie kilka otworów zostało wykonanych poza terenem, który gmina wydzierżawiła wspólnocie mieszkaniowej). Inwestycja była też ograniczona czasowo z uwagi na jej dofinansowanie z WFOŚiGW. Projekt robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi nie wymaga zatwierdzenia, a podlega zgłoszeniu staroście. Przepisy art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do projektów robót geologicznych podlegających zgłoszeniu, weszły w życie z dniem: 1 stycznia 2015 r. Roboty geologiczne były wykonywane jesienią 2014 r.

Czy powyższe okoliczności (względy społeczne, termin wykonania robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych podlegającego zgłoszeniu) mogą być podstawą do odstąpienia przez organ administracji geologicznej od ustalenia opłaty dodatkowej za wykonanie robót geologicznych z naruszeniem warunków określonych w przedłożonym projekcie robót geologicznych i umorzenia postępowania administracyjnego?

Jak należy rozumieć sformułowanie "rażące naruszenie warunków..."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX