Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy rozwiązał z powódką umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyny nienależytego wykonywania przez nią obowiązków i naruszenia procedury wewnętrznej i nie konsultował tego wypowiedzenia ze związkiem zawodowym. Powódka wniosła pozew żądając 3 miesięcznego odszkodowania na podstawie art. 45 kodeksu pracy zarzucając pracodawcy m.in. brak konsultacji związkowej i nieuzasadnione wypowiedzenie (nieprawdziwa przyczyna itd.). Ostatecznie została zawarta ugoda sądowa, gdzie zakład pracy na podstawie ugody zobowiązał się m.in. wypłacić powódce kwotę stanowiącą połowę żądanego odszkodowania. W ugodzie nie został zawarty tytuł płatności tej kwoty jako odszkodowanie czy odprawa, a jedynie zostało wskazane, że na podstawie ugody zakład pracy zobowiązuje się do wypłaty powódce danej kwoty w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia zapłaty na rachunek bankowy. Nie było mowy w ugodzie o odprawie, bo umowa nie rozwiązała się z przyczyn nie dotyczących pracownika. Dodatkowo na wniosek powódki zmieniono sam tryb rozwiązania umowy tj. z wypowiedzenia na porozumienie.

Czy dokonując wypłaty zasądzonej kwoty zakład pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?