Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na zlecenie starosty sporządzane są uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Stosownie do § 39 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.10.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy lasów, których lasy samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha, uzgadniają między innymi projekt uproszczonego planu urządzenia lasów, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego. Żaden kompleks leśny lasów prywatnych na terenie powiatu nie tworzy samodzielnie kompleksu powyżej 300 ha, jednak wspólnie z lasami Skarbu Państwa (nieobejmowanymi uproszczonym planem urządzenia lasów), w kilku miejscowościach na terenie powiatu, kompleksy leśne będą przekraczały powierzchnię 300 ha.

Czy w takim przypadku starosta, sporządzając dokumentację urządzeniową dla lasów prywatnych, które wraz z lasami Skarbu Państwa tworzą kompleksy powyżej 300 ha, powinien uzgodnić projekty uproszczonych planów urządzenia lasów z właściwym komendantem wojewódzkim PSP pomimo, że starosta nie jest właścicielem, zarządcą ani użytkownikiem tych lasów, a jedynie nadzoruje wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej przez właścicieli lasów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?