Czy starosta powinien zlecić wykonanie pomiarów poziomu hałasu pomimo wykonania pomiarów przez WIOŚ przed zmianą przepisów? - OpenLEX

Czy starosta powinien zlecić wykonanie pomiarów poziomu hałasu pomimo wykonania pomiarów przez WIOŚ przed zmianą przepisów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z interwencją dotyczącą uciążliwości hałasu komunikacyjnego (droga wojewódzka) w lipcu 2021 r. WIOŚ przeprowadził pomiary hałasu na terenie chronionym akustycznie (zabudowa zagrodowa). Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia i w nocy. Następnie Urząd Marszałkowski przekazał wyniki kontroli WIOŚ do starosty jako do organu właściwego do załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 378 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. organem właściwym do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (przy stwierdzonym przekroczeniu) jest starosta. Natomiast zgodnie z art. 115a ust. 2 p.o.ś. - jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, (...), decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się. W dniu 23 września 2021 r. zmieniły się również przepisy i od tego dnia to organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów własnych może wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Czy starosta powinien zlecić wykonanie pomiarów poziomu hałasu pomimo wykonania pomiarów przez WIOŚ przed zmianą przepisów?

Jak powinna wyglądać procedura po ewentualnym przeprowadzeniu pomiarów - należy zobowiązać podmiot do przedkładania pomiarów hałasu (art. 178 p.o.ś.), czy zobowiązać podmiot do sporządzenia przeglądu ekologicznego (art. 237 p.o.ś.), czy skorzystać z decyzji w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko (art. 362 p.o.ś.)?

Wydaje się że najbardziej pasowałaby tu decyzja wydana na podstawie art. 362 p.o.ś.

Co taka decyzja powinna określać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX