Czy starosta powinien zawiesić postępowanie do czasu uzyskania ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania na podstawie art. 12 ust. 4g ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. Decyzji ZRiD został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ZRiD jest nieostateczna, ponieważ złożono od niej odwołanie. Starosta rozpoznając sprawę odszkodowania napotkał na wpis hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości, z której ma być wydzielona nieruchomość pod budowę drogi w trybie u.z.r.i.d. Jak wskazuje zapis art. 18 ust. 1c u.z.r.i.d.: "Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 12 ust. 4 u.z.r.i.d., lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami." Z kolei jak wskazano w art. 12 ust. 4c u.z.r.i.d. "Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, prawa te wygasają." W przedmiotowej sprawie decyzja zrid jest nieostateczna a więc ograniczone prawa w tym hipoteka nie wygasły.

W związku z tym jaki powinien być dalszy tok postępowania?

Czy starosta powinien zawiesić postępowanie do czasu uzyskania ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Czy może powinien wydać decyzję o odszkodowaniu mimo niewygaśnięcia hipoteki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX