Czy starosta powinien wymierzyć opłaty począwszy od daty faktycznego wyłączenia tj. począwszy od roku 2011 czy od dnia wydania... - OpenLEX

Czy starosta powinien wymierzyć opłaty począwszy od daty faktycznego wyłączenia tj. począwszy od roku 2011 czy od dnia wydania decyzji stwierdzającej, że doszło do wyłączenia gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona trwale wyłączyła grunty z produkcji rolniczej w roku 2011. W roku 2018 wykonano inwentaryzację powykonawczą inwestycji i zmieniono użytki rolne na użytki gruntowe zabudowane. Starosta wszczął w roku 2018 postępowanie i ustalił, że doszło do faktycznego wyłączenia gruntów bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

Czy starosta powinien wymierzyć opłaty począwszy od daty faktycznego wyłączenia tj. począwszy od roku 2011 czy od dnia wydania decyzji stwierdzającej, że doszło do wyłączenia gruntu na podstawie art. 28 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

W przypadku ustalenia opłat od roku 2012 czy doszło do przedawnienia obowiązku uiszczenia ustalonych opłat w całości czy wyłącznie tych, dla których upłynął termin 5 lat od ich wymagalności?

Czy organ powinien mimo to ustalić przedawnione opłaty?

Kto powinien te opłaty umorzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX