Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką powierzchnię gruntu powinien wyłączyć z produkcji rolniczej starosta?

Pierwszy właściciel działki był rolnikiem i zbudował na niej dom - grunty kl. IIIb. Potem działkę podzielił na mniejsze działki, które sprzedał. Działkę z domem kupiła osoba fizyczna niebędąca rolnikiem, która po kilku latach złożyła wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej terenu pod planowane nowe zagospodarowanie terenu (dojazd, taras, schody). Starosta wydał w 2016 r. decyzję wyłączająca z produkcji rolniczej teren pod planowane zamierzenie (ok. 300 m2). Obecnie w ewidencji gruntów ujawniona jest decyzja starosty z 2016 r. i działka na powierzchni 0,13 ha ma ustalony użytek Br (kl. IIIb), a na powierzchni 0,08 ha R (kl. IIIb). Właściciel (ten sam, który uzyskał decyzję w 2016 r.) wystąpił obecnie z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod nowym zamierzeniem - budowa budynku mieszkalnego (w części na R i w części na Br) o powierzchni 250 m2, przylegających do terenu wyłączonego decyzją z 2016 r. Przedłożył decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że lokalizacja planowanego budynku mieszkalnego nie wymagała zgody ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, gdyż spełnione zostały warunki wynikające z art. 7 ust. 2a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l.

Czy starosta powinien wyłączyć z produkcji rolniczej tylko teren nowej inwestycji (kl. IIIb - Br, R) i naliczyć opłatę za 50 m2 (poprzednie wyłączenie 300 m2 + planowane wyłączenie 250 m2 = 550 m2 - 50 m2 ponad zwolnienie z opłat za wyłączenie na cele mieszkaniowe)?

Czy może powinien wyłączyć również teren pod budynkiem pobudowanym przez pierwszego właściciela, który był rolnikiem?

Jeżeli wniosek nie obejmuje tego istniejącego budynku, czy powinien odmówić zgody na wyłączenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?