Czy starosta powinien umorzyć wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie uciążliwości fermy trzody chlewnej, jeżeli w toku postępowania ustalono, że w chlewni o pow. 1989 m2 znajduje się obecnie 1792 szt. tj. 250 DJP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wszczął z urzędu postępowanie w sprawie uciążliwości fermy trzody chlewnej i zobowiązania, w trybie art. 237 ustawy z 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w chlewni o pow. 1989 m2 znajduje się obecnie 1792 szt. tj. 250 DJP, co kwalifikuje chlewnię do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czy w tej sytuacji starosta powinien umorzyć wszczęte z urzędu postępowanie, a skargi mieszkańców i zebrany materiał dowodowy przekazać pismem marszałkowi województwa do rozpatrzenia?

Czy przekazanie powinno nastąpić w trybie art. 65 ustawy z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, czy tylko zwykłym pismem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX