Czy starosta powinien ponownie przeanalizować sprawę odnośnie zastosowania art. 362 p.o.ś. w sprawie przekroczenia... - OpenLEX

Czy starosta powinien ponownie przeanalizować sprawę odnośnie zastosowania art. 362 p.o.ś. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, który był emitowany z dyskoteki pod chmurką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WIOŚ przesłał do starostwa wyniki badań z pomiaru hałasu, który był emitowany z dyskoteki pod chmurką. Wyniki te wskazały na znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu do środowiska w porze dziennej i nocnej. Teren, na którym prowadzone są dyskoteki stanowi amfiteatr i jest to własność gminy, a jego dzierżawcą jest Gminny Ośrodek Kultury. W wyniku oględzin terenowych starosta ustalił, iż imprezy organizowane są w piątki (od 19.00 do 2.00) przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą zawarto umowę najmu. Ponadto ustalono, iż urządzeniami nagłośniającymi są zestaw kolumn ustawianych na posadzce, które po zakończonej imprezie są demontowane (urządzenia przenośne). Starosta ustalił, iż nie jest to zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., w związku z tym nie ma zastosowania art. 115a p.o.ś. Wobec powyższego starosta przekazał sprawę do rozpatrzenia wójtowi. Wójt umorzył sprawę z uwagi na rozwiązanie umowy najmu jeszcze przed wszczęciem postępowania.

Czy i wobec kogo starosta powinien ponownie przeanalizować sprawę odnośnie zastosowania art. 362 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX