Czy starosta po wykonaniu Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków jest zobowiązany zawiadomić organy podatkowe i inne podmioty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy Starosta po wykonaniu Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków zgodnie z procedurą opisaną w art. 24a ustawy z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) jest zobowiązany zawiadomić organy podatkowe i inne podmioty o których mowa w § 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) – dalej r.e.g.b.?

Zgodnie z wyrokiem NSA z 22.04.2016 r.,II FSK 733/14 "...przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie regulują zasad zakładania, prowadzenia i wymiany danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów. Czynią to natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, dalej: "rozporządzenie"). Wyjaśnił, że w myśl § 49 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Powołując się na przepis § 49 ust. 2 rozporządzenia, zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany. Datą zmiany treści ewidencji jest data określona w zawiadomieniu. Powinna być ona również odnotowana w dzienniku zmian. Dopiero z tą datą - dokonania zmiany w ewidencji - (...) grunty zmieniają swój charakter dla celów podatkowych".

Zdaniem Starosty proces modernizacji opisany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest lex specialis do zapisów r.e.g.b. Nadmieniam, że modernizacja objęła 30 obrębów łącznie z ustaleniem przebiegu granic, więc jest to ogrom zmian.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX