Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol. W decyzji tej stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "X". Zgodnie z art. 39 ust. 1 pr. geol., wygaśnięcie koncesji, bez względu na przyczynę, nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego. Mając powyższe na uwadze, starosta w punkcie 3 sentencji decyzji ustalił, że w ramach obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego "X" dotychczasowy przedsiębiorca ma obowiązek przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu rekultywacji gruntów po działalności górniczej i w ciągu 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji w sprawie rekultywacji gruntów - art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205) - dalej u.o.g.r.l. Pomimo upływu terminu obowiązek nie został dopełniony. Zgodnie z art. 184 ust. 3 pkt 2 lit. o tiret piąte pr. geol., kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej podlega karze grzywny.

Czy zapis ten jednoznacznie uniemożliwia egzekucję ww. obowiązku na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) – dalej u.p.e.a. (art. 3 u.p.e.a.) i konieczna jest egzekucja sądowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?