Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak starosta powinien uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy/o lokalizacji inwestycji celu lub zaopiniować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, jeśli zgodnie z prowadzonym przez starostę rejestrem osuwisk, na terenie przeznaczonym pod zabudowę istnieje wyznaczony teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych?

Czy w takim przypadku starosta może uzgodnić taką decyzję pozytywnie, czy powinien odmówić uzgodnienia, wskazując, że przedmiotowy teren powinien zostać wyłączony spod zabudowy?

Czy istnieje możliwość uzgodnienia (pozytywnego) decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy planuje się budowę domu na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych spełnieniu określonych warunków, np.: opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej przydatność przedmiotowego terenu do realizacji inwestycji oraz stopień zagrożenia ruchami masowymi oraz wskazaniu zalecanych zabezpieczeń przed ruchami masowymi?

Czy w takim przypadku w projekcie decyzji o warunkach zabudowy (ew. planie miejscowym) powinien znaleźć się zapis o konieczności opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i rodzaju niezbędnych zabezpieczeń? Jaka dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zostać wówczas opracowana: dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego czy dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych?

Czy należy np. zobowiązać gminę odpowiedzialną za kształtowanie zagospodarowania przestrzennego gminy do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, aby na jej podstawie mogła wydać decyzję o warunkach zabudowy, określając, czy przedmiotowy teren jest przydatny do realizacji inwestycji, czy powinien być wyłączony spod zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?