Czy starosta może stwierdzić samodzielność lokali na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik do wydanego pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor otrzymał w 2019 r. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Integralną częścią tej decyzji jest projekt budowlany, z którego wynika, że w budynku tym zaprojektowano dwa lokale mieszkalne. Każdy z lokali posiada w parterze: wiatrołap, komunikację, salon, kuchnię, WC, kotłownię, garaż oraz na poddaszu: komunikację, 3 pokoje i łazienkę. Powierzchnie wyliczono dla każdego pomieszczenia odrębnie i zsumowano razem powierzchnie dwóch lokali. Obecnie inwestor zakończył budowę przedmiotowego budynku i zamierza wystąpić o zaświadczenie o samodzielności wymienionych lokali na podstawie posiadanej przez niego opisanej dokumentacji, dziennika budowy oraz dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. Zgodnie z art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910) – dalej u.w.l., lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie barku dokumentacji technicznej budynku zaznaczeń tych dokonuje się zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego.

Czy starosta może stwierdzić samodzielność lokali na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik do wydanego pozwolenia na budowę, czy też inwestor powinien do wniosku o zaświadczenie dołączyć inwentaryzację budynku sporządzoną przez osobę z uprawnieniami, która wykaże, że lokale są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi i czy w niej należałoby opisać, że każdy z lokali mieszkalnych posiada wyliczoną powierzchnię użytkową, a do nich pomieszczeniami przynależnymi są odpowiednio kotłownie i garaże wraz ze wskazaniem części ułamkowych?

Inwentaryzacja taka pokazałaby stan faktyczny, a nie projektowany obiektu.

Czy też inwestor może do wniosku dołączyć tylko kserokopie odpowiednich rzutów kondygnacji z zatwierdzonego projektu budowlanego, zaznaczyć na nich wydzielane lokale - a organ na ich podstawie, dziennika budowy (brak zmian) i skutecznie dokonanego zawiadomienia o zakończeniu budowy - stwierdzi samodzielności lokali?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access