Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt wystąpił do Starosty z wnioskiem o zwrócenie się przez Starostę z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłożenie do zaopiniowania Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Kompostowni obornika w systemie otwartym". Jako podstawę prawną, Wójt wskazał art. 133 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś. Ww. przepis mówi, że regionalny dyrektor ochrony środowiska może, na wniosek starosty, zwrócić się do regionalnej komisji o wydanie opinii w sprawach należących do kompetencji starosty w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przepis ten nie mówi natomiast, że wójt może wystąpić z takim wnioskiem poprzez starostę. Ponadto, przepis ten konkretnie wskazuje, że sprawa musi dotyczyć kompetencji starosty, natomiast sprawa dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a więc należy do kompetencji wójta.

Czy Starosta może przesłać wniosek Wójta Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, aby ten zwrócił się do Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w ww. sprawie?

Czy raczej Starosta powinien odmówić przekazania wniosku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?