Czy starosta może obecnie orzec o przekazaniu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu na rzecz osoby obdarowanej zalesionym gruntem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r., K 46/13 starosta może obecnie, na wniosek osoby, która otrzymała grunt - zalesiony w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - dalej u.p.g.r.z.- w drodze darowizny w 2006 r., wydać decyzję orzekającą o przekazaniu na jej rzecz praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu?

Jaka byłaby podstawa prawna takiej decyzji?

Czy osobie tej przysługuje prawo do ekwiwalentu wstecz, tzn. od przekazania jej gruntu w 2006 r.?

Nadmieniam, że w uzasadnieniu powołanego wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność podjęcia przez ustawodawcę stosownych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją RP, gdyż w rozpatrzonej sprawie wyrok Trybunału eliminuje wprawdzie ograniczenie nabycia prawa do ekwiwalentu wyłącznie w wypadku sprzedaży zalesionego gruntu, jednak nie eliminuje to skutku w postaci braku normy przewidującej, że każde przeniesienie własności zalesionego gruntu powoduje przejście na nabywcę prawa do ekwiwalentu. W tym zakresie wskazana jest interwencja ustawodawcy, usuwająca wątpliwości co do treści obowiązującego prawa, na podstawie i w granicach którego mają obowiązek działać organy administracji publicznej. Jak informuje Rządowe Centrum Legislacji, orzeczenie TK jest niewykonane i brak jest prac legislacyjnych. Dotychczasowe orzecznictwo (np. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2007 r., II OSK 1012/06, LEX nr 362053) nie dopuszczało rozszerzenia następstwa prawnego na inne tytuły cywilnoprawne niż sprzedaż lub spadkobranie zalesionego gruntu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access