Czy starosta jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wykonania stawu bez uzyskania pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał staroście wszystkie sprawy związane z samowolnym wykonaniem urządzeń wodnych, uznając siebie za organ niewłaściwy w sprawie i wskazując starostę jako organ właściwy na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Uzasadnia to postanowieniem NSA z dnia 28 września 2011 r., II OW 78/11, gdzie w sporze kompetencyjnym między Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a starostą wskazano jako organ właściwy starostę. Do starosty wpłynęło pismo, w którym sąsiad właściciela stawów donosi, że przedmiotowe stawy zostały wykonane bez pozwolenia na budowę. Na wykonanie stawów starosta wydał w 2006 r. pozwolenie wodnoprawne, zatem z punktu widzenia pr. wod. stawy wykonano legalnie. Zgodnie z art. 62 ust. 2 pr. wod. przepisy art. 63-66 pr. wod. nie naruszają przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud. Jak wynika z przytoczonego przepisu pr. wod. oraz pr. bud. w kwestii legalizacji urządzeń wodnych działają niezależnie (jedne nie zastępują drugich). Skarżący ma świadomość, że pozwolenie na wykonanie stawów było wydane, ponieważ był stroną postępowania w tej sprawie, w związku z czym podnosi, że podmiot wykonał stawy bez pozwolenia na budowę. Starosta jako organ właściwi w sprawie pozwoleń wodnoprawnych i legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw związanych z samowolą budowlaną w aspekcie pr. bud. Kompetencje w tej sprawie przypisano Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Czy w opisanym przypadku starosta powinien przekazać sprawę Inspektorowi Nadzoru Budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access