Czy starosta jest obowiązany do rozważenia oddziaływania zadań z zakresu gospodarki leśnej ujętych w UPUL na obszar Natura 2000?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepis art. 52a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) - dalej u.o.p. odnosi się tylko do planu urządzenia lasu, czy również do UPUL?

Czy zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś., o obowiązku przeprowadzenia przez starostę procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla UPUL decyduje tylko fakt, czy dokument ten będzie ustalał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – dalej r.p.z.o.ś.?

Czy jeśli starosta posiada informację, zgodnie z którą UPUL opracowywany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych, położonych na terenie poszczególnych gmin, nie będzie ustalał żadnych ram dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązany jest wystąpić do RDOŚ i do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanych dokumentów?

Czy w świetle przepisów prawa starosta jest obowiązany do rozważenia oddziaływania zadań z zakresu gospodarki leśnej ujętych w UPUL, który nie jest przedsięwzięciem, na obszar Natura 2000?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access