Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza pobudować 4 budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe na jednej działce, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona symbolem MN, U. W treści planu zapisano dla terenów oznaczonych symbolem MN: "W granicach terenów oznaczonych symbolem MN dopuszcza się budowę nie więcej niż 1 budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących w dniu uchwalenia planu budynków gospodarczych, na budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe." Inwestor twierdzi, że zamierza budować na terenie oznaczonym symbolem MN,U - dla którego to terenu warunku o budowie 1 budynku mieszkalnego nie zawarto.

Czy starosta faktycznie może wydać pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych bez zabudowy usługowej na jednej działce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?