Nowość Czy staroście należy wypłacić odprawę emerytalną z tytułu upływu kadencji, pomimo wypłaty odprawy emerytalnej w placówce oświatowej z ostatnim dniem zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka organizacyjna, starostwo powiatowe na czas pełnienia funkcji starosty (5 lat), starosta przebywał na urlopie bezpłatnym w placówce oświatowej (nauczyciel - staż pracy w placówce oświatowej ponad 20 lat). Z ostatnim dniem pełnienia funkcji starosty, następuje rozwiązanie stosunku z tytułu upływu kadencji oraz z tytułu przejścia na emeryturę (starosta osiągnął wiek emerytalny w trakcie kadencji). Jednocześnie z tym dniem, tj. ostatnim dniem pracy w starostwie następuje rozwiązanie stosunku pracy w placówce oświatowej (a tym samym zakończenie urlopu bezpłatnego w placówce oświatowej), również z tytułu przejścia na emeryturę. Mając na uwadze: - przepisy art. 38 ust. 5 u.p.s., które stanowią, że do okresów pracy uprawniających m.in. do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, - fakt, iż na dzień rozwiązania stosunku pracy w starostwie nie przedłożono dokumentów potwierdzających ustanie stosunku pracy w placówce oświatowej, - przepisy art. 38 ust. 3 pkt 1 u.p.s. zgodnie z którymi, w związku z przejściem na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa dopiero po 10 latach pracy, natomiast starosta pełniąc funkcję (5 lat), nie uzyskał wymaganego stażu w starostwie od którego zależy odprawa emerytalna starostwie.

Czy należy wypłacić odprawę emerytalną, pomimo wypłaty już odprawy emerytalnej w placówce oświatowej z ostatnim dniem zatrudnienia, a zatem czy odprawa emerytalna należy się z obu stosunków pracy? Jeżeli tak, to czy wystarczy złożone przez starostę oświadczenie o zakończeniu stosunku pracy w placówce oświatowej z takim samym dniem z jakim nastąpi zakończenie stosunku pracy w związku z upływem kadencji (tj. w starostwie)? Jeżeli nie, to - co w sytuacji gdy starosta dostarczy świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia w starostwie? Czy nadal ma prawo do wypłaty odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX