Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (wieża o wysokości całkowitej 61,45 m), na której zostaną zawieszone anteny sektorowe i anteny radiolinii. Na terenie działki, na której ma powstać stacja bazowa obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan w karcie terenu dla przedmiotowej działki ustala funkcję zabudowy usługowej, gdzie dopuszcza się jako funkcję mieszkaniową jako towarzyszącą funkcji usługowej. Zapisy ogólne planu podają definicję funkcji usługowej, która została podzielona na usługi publiczne jak np. administracja publiczna itp., usługi turystyczne, usługi o charakterze rzemiosła oraz "usługi komercyjne, jak np. handel, gastronomia, usługi turystyczne, obsługi łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej".

Czy inwestycja jest zgodna z ww. planem miejscowym i czy wnioskowaną stację bazową można zakwalifikować do usługi komercyjnej - świadczenia usług telekomunikacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?