Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 54a ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) – dalej u.p.b., o środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321), oraz kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432), są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, natomiast zgodnie z art. 54 u.p.b. środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Czy w tym przypadku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321), oraz kolejne w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432) wpływa na kwotę wolną od zajęcia, o której mowa w art. 54 u.p.b. (ulega ona zmniejszeniu)?

Np. emeryt otrzymuje 1250,88 zł z tytułu ww. świadczenia to kwota wolna od zajęcia w danym miesiącu wynosi 849,12 zł czy nadal 2100 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?