Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy wprowadził nowy regulamin organizacyjny zawierający rozdział poświęcony aktom prawnym wydawanym przez niego. Wśród nich wymienione zostały m.in. zarządzenia: - "w szczególności wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu, w sprawach związanych z działaniem gminy oraz zarządzenia będące przepisami porządkowymi w sprawach nie cierpiących zwłoki, a które podlegają zatwierdzeniu przez radę na najbliższej sesji" oraz pisma okólne - "porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu". Na mocy poprzednio obowiązującego regulaminu był tylko zapis, że "wójt podpisuje zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne". Zmiany regulaminu wynagradzania pracowników, regulaminu pracy i kwestie m.in. oddania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę regulowane były zarządzeniami wójta.

Czy wobec nowych zapisów w regulaminie organizacyjnym obecnie sprawy tego typu powinny być regulowane pismami okólnymi czy nadal można wydawać zarządzenia?

Jak należy rozumieć sformułowanie "wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?