Czy sporządzając kopię arkusza ocen potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy o tym fakcie zamieścić informację w arkuszu ocen prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r.

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z treści § 25 ust. 4 wynika, że w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen. Natomiast w § 25 ust. 6 mowa jest o tym, że na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. 1. W związku z powyższym, czy szkoła sporządzając kopię arkusza ocen na każdej stronie umieszcza pieczęć urzędową szkoły (metalową okrągłą ), czy pieczęć szkoły (nagłówkową, podłużną)? 2. Czy powyższe przepisy stosuje się do sporządzania kopii arkuszy ocen w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki zarówno ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, jak i ucznia szkoły ponadpodstawowej? 3. Czy sporządzając kopię arkusza ocen potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy o tym fakcie zamieścić informację w arkuszu ocen prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, np. w przypadku przejścia do innej szkoły ucznia klasy drugiej czteroletniego technikum;. W dotychczasowych arkuszach na pierwszej stronie jest informacja o sporządzeniu odpisu arkusza ocen a nie jego kopii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access