Czy spółka przejmująca uwzględnia w swoim rachunku podatkowych przychody i koszty spółki przejmowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma zamiar połączyć się ze spółka jawną. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (spółki jawnej) na spółkę przejmującą (spółkę z o.o.) za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Wspólnicy spółki jawnej, która będzie połączona ze spółki z o.o. są jednocześnie wspólnikami spółki przejmującej. W wyniku połączenia struktura własności nie zmieni się. Spółki nie planują zamykać ksiąg na dzień połączenia Zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości, łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu włączeń o których mowa w ust. 2 i 3.

Czy ujęte w księgach rachunkowych spółki przejmującej przychody i koszty za okres od 1.01.2019 r. do dnia połączenia mają wpływ na podatek dochodowy spółki przejmującej, tzn. przychody są opodatkowane, a koszty są kosztami uzyskania przychodów z wyłączeniem kosztów z art. 16 CIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access