Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wodociągowa, której w 100% właścicielem jest gmina, na podstawie umowy użyczenia użytkuje środki trwałe (infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną oraz inne środki trwałe) nieodpłatnie. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem danych środków trwałych. Na podstawie zapisów umowy spółka ma dokonywać bieżących napraw i konserwacji infrastruktury. Dodatkowo w umowie zawarto zapis, iż spółka może uwzględnić w niezbędnych przychodach amortyzację dotyczącą danej infrastruktury pod warunkiem, że środki finansowe pozyskane przez spółkę z tego tytułu zostaną wykorzystane wyłącznie na cele modernizacyjne i odtworzeniowe tych środków trwałych.

Czy spółka powinna użyczoną jej infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną wprowadzić do swojej ewidencji środków trwałych i dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych?

Czy dokonane nakłady powinny powiększyć wartość tych środków trwałych?

Czy też spółka nie ma do tego prawa nie będąc właścicielem środków trwałych, a nakłady powinny stanowić inwestycję w obce środki trwałe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację