Czy spółka może sprzedać gminie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów w celu wykorzystania ich do utwardzenia powierzchni... - OpenLEX

Czy spółka może sprzedać gminie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów w celu wykorzystania ich do utwardzenia powierzchni dróg gminnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka, w związku z eksploatacją instalacji – ciepłowni ma zezwolenie na wytwarzanie m.in. odpadów o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów wymienionych w 10 01 04).

Czy spółka może sprzedać wskazane odpady gminie, na terenie której ma swoją siedzibę, w celu wykorzystania ich do utwardzenia powierzchni dróg gminnych?

Należy zauważyć, iż gmina zleca wykonanie remontu dróg gminnych spółce, w której ma 100% udziałów.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina powinna posiadać zezwolenie na przetwarzanie 10 01 01 w procesie R5, jeżeli zleca wykonanie remontu dróg gminnych "swojej" spółce?

Czy spółka, która wykonuje remont dróg gminnych na zlecenie gminy, z wykorzystaniem odpadów 10 01 01, których jest wytwórcą, powinna mieć zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów?

Spółka, która ma tytuł prawny do ciepłowni, w której wytwarzany jest żużel, posiada zezwolenie na zbieranie i transport 10 01 01.

Czy, składając roczne sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego dotyczące zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania, w dziale 5 tabela C spółka powinna wykazać odpad 10 01 01, który przekazała gminie (na karcie przekazania odpadu w kolumnie Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad wpisano urząd gminy)?

Jak prawidłowo należy wpisać do KPO kod i rodzaj odpadu (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów wymienionych w 10 01 04)), które przekazano gminie?

Prawidłowy zapis to 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów wymienionych w 10 01 04), czy ex 10 01 01 - żużle?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX