Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka użytkuje składniki majątku na podstawie umów leasingu. W 2019 r. spółka zawarła umowy leasingu operacyjnego na samochody oraz w poprzednich latach na maszyny. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość składników majątku użytkowanych na podstawie umów leasingu stanowią 4% sumy bilansowej spółki. W obecnej chwili raty leasingowe ujmowane są jako usługa obca. Zawarte umowy spełniają warunek przepisów art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) - dalej u.r., do ujęcia ich w ewidencji bilansowej spółki (korzystającego). W myśl przepisu art. 3 ust. 6 u.r. spółka za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości wskazanych w przepisie. Sprawozdanie finansowe spółki za 2019 r. podlega badaniu przez biegłego.

Czy w takiej sytuacji w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. możemy stosować uproszczenie zawarte w art. 3 ust. 6 u.r. i leasing ujmować podatkowo?

Czy należy w 2019 r. wprowadzić zgodnie z art. 3 ust. 4 u.r. do ksiąg bilansowo samochody i maszyny na środki trwałe i amortyzować je?

Jeżeli tak, to jak zaprezentować w 2019 r. dane porównawcze (bilans i rachunek zysków i strat) za 2018 r. (rok poprzedni) oraz co należy wykazać w informacji dodatkowej za 2019 r. w zakresie danych porównawczych, jeżeli za rok 2019 spółka sporządziłaby sprawozdanie bez uwzględniania uproszczeń przewidzianych dla małych jednostek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?